Vés al contingut principal
Inici

Condicions generals de la difusió de dades per Internet

personal Condicions generals de la difusió de dades per Internet:


Legitimitat de la publicació: Difoneu la informació que contingui dades personals quan tingueu el consentiment previ de l'interessat o bé quan ho autoritzi una norma amb rang de llei


Proporcionalitat de la informació
: No difongueu més dades personals que les necessàries per assolir la finalitat de la difusió.


Exactitiud i actualització de les dades difoses: Vetlleu perquè les dades difoses siguin correctes i actualitzades


Limitació temporal de la difusió
: Ajusteu el període de difusió al compliment de la finalitat que la justifica


Revisió peròdica del contingut de le webs: Establiu revisions periòdiques de les dades difoses


Deure d'informació:
Informeu sobre la vostra política de privacitat i sobre l'exercici dels drets


Exercici dels Drets d'Habeas Data: Adopteu les mesures adequades per fer efectius els drets d'habeas data (drets ARCO)


Mesures de seguretat
: Adopteu les mesures necessàries per protegir la integritat de les dades


Supòsits específics


Enllaços a altres webs: Reviseu els enllaços a altres pàgines web


Servei d'allotjament de webs: Establiu les garanties necessàries en cas que allotgeu la vostra web en servidors de tercers


Blocs i fòrums de discussió: Establiu prèviament les condicions d'ús del servei


Eines de recerca: Establiu mesures per limitar l'ús abusiu dels cercadors


Difusió de dades personals relatives a la comissió d'infraccions, a la imposició de sancions o a resolucions judicials.: Eviteu difondre dades personals sobre infraccions, sancions o resolucions judicials sense anonimitzar, llevat que una llei prevegi altrament.


Difusio d'actes de les sessions d'òrgans col·legiats: No les difongueu quan continguin dades de caràcter personal


Difusió de dades personals consistents en imatges o veus: Analitzeu si la difusió resulta legítima i proporcionada.

La difusió per Internet d'imatges o veus que facin identificables persones ha de comptar amb el consentiment de la persona afectada, llevat que tingui cobertura en el que estableix la _Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig_, de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, o en una altra norma amb rang de llei.


Per això, fora d'aquests supòsits, es recomana que la difusió d'imatges, estàtiques o dinàmiques, es realitzi només en aquells casos en què resulti justificat, prèvia ponderació de la proporcionalitat de la mesura i, en qualsevol cas, de manera que no es facin identificables persones concretes.


No obstant això, es poden difondre imatges de les sessions dels òrgans parlamentaris, els òrgans de govern de les entitats locals i altres òrgans col.legiats, les sessions dels quals tinguin caràcter públic, d'acord amb les respectives lleis reguladores, i sempre que això no afecti el dret a la intimitat de terceres persones.


Publicació a diaris oficials i butlletins oficials electrònics


Eines de recerca: Establiu mesures per limitar l'ús abusiu dels cercadors


Deure d'informació i exercici dels drets d'Habeas Data: Adopteu les mesures necessàries per donar compliment efectiu a l'exercici dels drets


Font: Recomanació 1/2008 de l'Agència Catalana de protecció de dades sobre la difusió d'Informació que contingui dades de caràcter personal. [ pdf - 1'35Mb]


Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image