Vés al contingut principal
Inici

Recomanació 1/2008 de l'APDCAT

apdcatDes de l'APDCAT s'ha redactat una Recomanació 1/2008 sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Als efectes d'aquesta Recomanació, es considera difusió la comunicació

d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet, intranet o extranet, adreçada a una pluralitat indeterminada de destinataris que puguin accedir-hi sense necessitat d'una identificació prèvia per part del responsable de la difusió, per acreditar la legitimació necessària per a poder accedir a les dades de caràcter personal.


En la difusió d'informació a través d'Internet cal tenir en compte els principis de la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, el següent:


Consentiment: "només es pot procedir a la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal quan es compti amb el consentiment del titular de les dades o quan la difusió derivi de les previsions d'una norma amb rang de llei."


Proporcionalitat: "és necessària la ponderació per tal que la informació facilitada sigui l'estrictament adequada i es mantingui només durant el temps adequat per a assolir la finalitat que legitima la difusió de les dades. Es considerarà adequada la informació que sigui idònia i imprescindible per assolir la finalitat perseguida, sempre que, quan sigui possible difondre electrònicament la informació de diferents formes, o amb diferents graus de concreció, s'opti per aquell sistema que, alhora que permeti assolir igualment la finalitat perseguida, comporti una menor difusió de dades de caràcter personal tant des d'un punt de vista qualitatiu com quantitatiu."


Exactitud: "correspon a l'administració o organisme que difongui o ordeni la difusió de dades de caràcter personal per Internet vetllar per la seva correcció i actualització, com també pel cessament de la difusió quan esdevingui innecessària o il.legítima."


Inalterabilitat de drets i garanties: "la utilització d'Internet per a la difusió d'informació ha de garantir el manteniment de la integritat dels drets i les garanties jurídiques i de seguretat, contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres normes d'aplicació."


Adaptabilitat al progrés: "en la difusió d'informació a través d'Internet, cal adequar les mesures de seguretat als avenços que experimenti la tecnologia i a les necessitats derivades dels nous riscos."


Responsabilitat: "les entitats o òrgans responsables dels fitxers o tractaments són responsables de la informació que ofereixen a través d'Internet que incorpori dades de caràcter personal, amb independència de les responsabilitats en què puguin incórrer els prestadors de serveis de la societat de la informació o els que ofereixin serveis d'intermediació d'aquests."


La rapidesa amb la que evoluciona la tecnologia pot fer perdre la vigència d'alguns dels consells de la recomanació que estan pensats per la realitat actual.

És per això que s'ha tenir molt present el compliment dels principis de l'article 4 de la LOPD, de cara a nous problemes que puguéssin esdevenir de nous canvis, sobre tot en l'àmbit de les dades personals.


Font: Recomanació 1/2008 sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet.

Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image