Vés al contingut principal
Inici

El rol de Catalunya en matèria de seguretat

estatutEls fonaments sobre la seguretat venen de l'Estatut d'Autonomia de 2006 (EAC). En l'article 40 d'aquest Estatut (protecció de les persones i les famílies) s'inclouen diferents articles que fan referència a la seguretat:

Articles:

40.1. “Tenir com a objectiu la millora de la qualitat de vida de totes les persones”

40.3 “els poders públics han de garantir la protecció dels infants, especialment contra tota forma d’explotació” (entre les que s'inclouen pràctiques electròniques com el ciberbullying)

40.6 “els poders públics han de garantir la protecció de les persones grans perquè puguin portar una vida digna i independent i participar en la vida social i cultural”

40.8 “els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i també han de promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones”

Per la seva banda, l’article 42.3 de l’EAC (“cohesió i benestar socials) insisteix en l’obligació dels poders públics de “vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment de les més vulnerables”


I el 49.1 de l’EAC (“protecció dels consumidors i usuaris”), quan determina que “els poders públics han de garantir la protecció de la salut, la seguretat i la defensa dels drets i els interessos legítims dels consumidors i usuaris”.

És important remarcar que l’article 123 de l’EAC determina la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de consum, indicant els aspectes de formació i educació, que resulten particularment importants en matèria de seguretat de les TIC.

Respecte al comerç electrònic, a més, cal indicar la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya relativa a la seva ordenació administrativa, d’acord amb l’article 112.1.a) de l’EAC, el que d’acord amb la nova llei d’impuls de la societat de la informació, inclou la declaració de les mesures de seguretat aplicables al comerç electrònic.


Més en concret, l’article 53 de l’EAC (“accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació”) imposa obligacions d’actuació positiva als poders públics en relació amb les TIC, i en concret, el seu apartat 1 determina que “els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la informació i han d’impulsar l’accés a la comunicació i a les tecnologies de la informació, en condicions d’igualtat, en tots els àmbits de la vida social, inclòs el laboral; han de fomentar que aquestes tecnologies es posin al servei de les persones i no afectin negativament llurs drets, i han de garantir la prestació de serveis per mitjà de les dites tecnologies, d’acord amb els principis d’universalitat, continuïtat i actualització”.

Altres aspectes en que té competència la Generalitat és en relació a la seguretat i protecció civil derivada de les infraestructures.

I Finalment també és la seva competència la organització i regulació del funcionament administratiu propi.


Font: Pla nacional d’impuls de la seguretat de les TIC a Catalunya [pdf 364'01 kb]
Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image