Avaluació final

Ha acabat el curs. Donem les nostres opinions i proposem millores. Segur que serveix per nous cursos.
Grups separats: Tots els participants
(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)