El.laboració d'un article sobre el barri.


  • Escriu un article sobre el barri: centrat en algun tema específic relacionat amb la vida quotidiana (feina, esbarjo, etc) o en la història del teu carrer, etc.
Els articles es publicaran al Fòrum de Presentació per poder fer una posada en comú i debat.