Exercici 5.1

Relaciona cada recurs amb la seva imatge
relaciona