Exercici 3.2

Relaciona el tipus de bloc amb la seva imatge:
relaciona