Edició en PDF dels apunts del Tema 1

Feu clic en l'enllaç Tema1.pdf per veure el fitxer.