Logo Punt TIC

La Xarxa Punt TIC

L'articulació del programa i la gestió dels recursos de la Xarxa Punt TIC responen al següent model:

El Departament de Governació i Administracions Públiques, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, estudia i detecta quines iniciatives hi ha a Catalunya que ofereixin o puguin oferir punts d'accés a Internet. Llavors, es posa en contacte amb les diverses institucions, Ajuntaments o departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionen aquests centres i els ofereix la possibilitat d'integrar-se a la xarxa i d'aprofitar la plataforma virtual que la suporta.

S'estableixen convenis de col·laboració, acords, etc. i en cada un d'aquests acords es perfila quines són les responsabilitats de la secretaria i de la institució en qüestió, i els mecanismes compartits de finançament del punt d'accés.

L'aportació de la secretaria és variable i s'estudia en cada cas. Pot anar des del suport econòmic per a l'adquisició de maquinari i programari, l'assessorament i la mediació per garantir una bona connectivitat dels centres a d'altres polítiques de suport; puntualment, també destina fons a cursos de formació i activitats de dinamització. La institució normalment continua fent-se càrrec de la gestió del dia a dia del punt, part de les activitats de formació, etc.

La creació i el manteniment de la plataforma virtual depenen enterament de la secretaria, la qual integra les activitats, els continguts, etc. adequats a cada centre.

Entre ambdós ens s'estableix una relació i un compromís que faciliten la màxima racionalització dels recursos.

La gestió de la Xarxa Punt TIC que es fa des de la Generalitat de Catalunya consisteix, en termes generals, en el següent:

 1. El servei de Help Desk

L'STSI té contractada una empresa que presta serveis de suport informàtic als telecentres de la Xarxa Punt TIC (cal tenir en compte que aquest suport informàtic es realitza només sobre el parc de maquinari adquirit per la pròpia Secretaria). El servei d'atenció es fa per telèfon o per correu electrònic -fins i tot es pot realitzar a través d'un programa d'atenció remota que s'instal·la a l'ordinador-; quan el problema no es pot solucionar remotament, està prevista la solució d'incidències in situ. En els casos en què es considera pertinent, les incidències s'escalen a l'empresa proveïdora del material informàtic.
En el portal PuntTIC.cat, en l'apartat intern dels membres de la xarxa, podreu trobar les dades de contacte.

 2. Oficina tècnica de suport

L'oficina tècnica de la Xarxa Punt TIC dóna suport als dinamitzadors i dinamitzadores, vetlla per la coordinació i la col·laboració entre ells, organitza trobades i altres estratègies de dinamització, i nodreix de continguts i recursos els diferents webs de la xarxa.

Dins l'apartat intern del portal PuntTIC.cat, podreu trobar les dades de contacte.

 3. La potenciació de la part virtual de la Xarxa Punt TIC

En una xarxa tan heterogènia (telecentres en espais molt diversos, amb dotacions materials i mides diferents, titularitats diverses, dinamitzadors amb uns nivells de formació en TIC dispars, etc.), el web Punttic.cat és un element essencial per intentar crear comunitat i sentiment de pertinença a la xarxa, així com per oferir continguts i recursos tant per a la ciutadania com per al personal dinamitzador.

Cada Punt TIC, cada dinamitzador/ora i cada agent involucrat en el projecte disposa d'un nom d'usuari i contrasenya individual per tal d'accedir a l'espai intern. És a partir d'aquest espai que tots i totes podem contribuir, aportar i rebre continguts i informacions de la Xarxa Punt TIC. Si encara no disposeu d'aquest nom d'usuari, contacteu amb l'oficina tècnica (oficina.tecnica[arrova]punttic.cat o 902 365 209) i us el facilitaran.

 4. La formació dels dinamitzadors i dinamitzadores

Un altre element important que confereix unitat i permet millorar el servei que s'ofereix a la ciutadania des de la Xarxa Punt TIC és la formació gratuïta que des de l'STSI es dóna als dinamitzadors i dinamitzadores.

S'ha desenvolupat una plataforma d'autoaprenantge on els dinamitzadors poden cursar la part no presencial dels cursos. Els continguts d'aquests cursos per a dinamitzadors/res estan elaborats sota llicències Creative Commons i, una vegada realitzats, queden disponibles per a tots els ciutadans i ciutadanes des de la mateixa plataforma d'autoaprenentatge.

Gràcies a un conveni realitzat amb la UOC, els dinamitzadors poden cursar un Màster de dinamització de la societat de la informació i del coneixement (Vídeo:

, al Màster de dinamització de la societat de la informació i del coneixement, organitzat per la UOC).

 5. Altres polítiques de foment i millora

En aquest apartat s'ha de mencionar els convenis subvencionals que tant el 2005 com el 2006 es van establir amb els Punt TIC de Teletreball, que han permès consolidar aquesta comunitat, una de les més sòlides de la xarxa. A finals de l'any 2007, es va publicar una convocatòria que també els ha permès rebre finançament.

De manera semblant, cal destacar les inversions realitzades el 2004 i en el 2005, per renovar el material dels Punt TIC - Òmnia històrics (creats els anys 1998 i 1999). A l'any 2007 s'ha dut a terme la renovació dels punts restants, gràcies a l'entrada de recursos que ha suposat la signatura del Plan Avanza.

Una de les accions més destacades que es van dur a terme en el 2006 i 2007, va ser la implantació dels punts amb Programari Lliure (PL), que ha suposat la creació, en zones que encara no comptaven amb aquesta infraestructura o insuficientment dotades, de 30 nous telecentres i la migració integral a programari lliure de 10 centres preexistents.

Arran del conveni signat amb l'entitat pública empresarial Red.es, es durà a terme una inversió important per millorar la connectivitat i la dotació de les biblioteques catalanes, i s'està estudiant la possibilitat de destinar part de la dotació econòmica a la formació TIC de les persones responsables de les biblioteques i a l'alfabetització digital de la ciutadania en les biblioteques.

Finalment, cal fer referència a la vocació integradora i de creixement de la Xarxa Punt TIC. Durant aquest mateix exercici es pretén fer una campanya d'adhesió a la xarxa per tal que, totes aquelles iniciatives que ofereixen a la ciutadania uns serveis semblants als que es donen des dels telecentres de la Xarxa Punt TIC, s'hi puguin integrar i gaudir dels avantatges que suposa trobar-se dins aquest paraigua comú. La Xarxa Punt TIC també està oberta a la col·laboració amb altres xarxes ciutadanes i comunitats virtuals.

 6. La Xarxa Punt TIC com a vehicle d'implantació i difusió de les polítiques TIC

Els telecentres de la Xarxa Punt TIC es distingeixen per ser espais idonis per fer arribar a tots els ciutadans i arreu de Catalunya les polítiques de societat del coneixement que impulsa el Govern.

Aquest paper de materialitzar sobre el terreny les polítiques TIC, a més de cercar i potenciar possibles tasques que es podrien fer des d'aquests punts (com que esdevinguin els agents capaços de formar i avaluar els coneixements d'informàtica d'acord amb els estàndards que la mateixa Generalitat de Catalunya acabi establint com a vàlids; o que siguin punts on s'ofereixi, de manera reconeguda, suport als estudiants de la UOC i d'altres programes de formació a distància; o punts reconeguts des d'on s'informi la ciutadania dels tràmits que ha de fer i com ha de fer-los, alhora que se'ls assessora; etc.), és essencial per garantir la supervivència i sostenibilitat d'aquest servei.

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00