• Adquirir coneixements generals sobre la certificació digital: què és, quins avantatges aporta, els tipus de certificats que existeixen i el seu cicle de vida.
  • Adquirir coneixements generals sobre la signatura electrònica: com es genera i quines garanties ofereix.
  • Aplicar la lleis d’àmbit europeu, estatal i autonòmic correctament
  • Adquirir coneixements sobre les unitats de certificació digital en l’administració pública