L'administració electrònica


És la denominació del conjunt d'eines que han de permetre agilitzar les relacions entre les administracions, les ciutadanes i els ciutadans, les empreses i les i els professionals d'un determinat àmbit administratiu: local, municipal, autonòmic o general. Objectiu final: constituir una efectiva administració en xarxa.

Vessants que comporta:

  1. la transmissió i consulta de les nostres dades de manera segura i ràpida.
  2. la documentació digital de l'arxiu administratiu.
A Catalunya, trobem que la Generalitat de Catalunya posa un èmfasi especial en el desenvolupament d'eines per a l'administració electrònica. Trobarem les accions i polítiques que desenvolupa, de forma molt detallada, en l'espai Administració electrònica.

Gestions amb les diferents institucions públiques: La carpeta ciutadana

La carpeta ciutadana és el nom donat al conjunt de documents telemàtics de cada persona generats per la nostra vinculació amb les administracions.

La signatura i el certificat digital

Per a tenir la nostra carpeta ciutadana cal demanar un certificat digital: document oficial on manifestem la certesa de les nostres dades, ens ofereix les claus personals per a garantir la confidencialitat, la integritat, la identitat i el no rebuig en les comunicacions amb l'administració. Pot ser personal o d'entitat.

Inclourà la nostra signatura digital, és a dir, el mecanisme de xifrat per autentificar informació digital. El mecanisme utilitzat és la criptografia de clau pública.

Catalunya ha desenvolupat el seu propi sistema de signatura digital a través de l'Agència Catalana de Certificació: CATCert. L'idCAT és la identitat digital avançada que assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes mitjançant una signatura electrònica.

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC) és un instrument al servei de les administracions catalanes per facilitar i fer més efectiva l'e-Administració. La missió del Consorci és col·laborar amb les administracions públiques catalanes en l'adopció i desenvolupament de polítiques per a la millora dels serveis públics, mitjançant l'impuls i promoció d'iniciatives, el desenvolupament de productes i la gestió de serveis d'ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions.


Principals institucions locals o regionals que faciliten eines electròniques

La incorporació de les administracions a la participació digital està sent un procés llarg que ha d'incloure tant la seguretat de les dades com la transparència en el procés.

L' e-TRAM és el nou mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Recollim els enllaços de les administracions més properes perquè observeu en quin procés estan:

Lleida: El web de l'Ajuntament inclou la carpeta ciutadana com un nou canal de comunicació entre la Paeria i la ciutadania.

Girona: També ho recull l'Ajuntament de la ciutat dins l'apartat de tràmits.

Barcelona: Recull la carpeta ciutadana i també com aconseguir el certificat digital.

Tarragona: Encara no disposen de Carpeta ciutadana, però ho tenen previst per al nou web. Dins el plec de condicions del web hi trobareu els criteris per afavorir la participació ciutadana, és a dir, l'ajuntament en línia.

El DNI electrònic: DNIe

Respon a la necessitat d'acreditar la identitat personal en les operacions telemàtiques amb l'Administració electrònica, és el mateix concepte que el DNI però incorpora un circuit integrat (xip) per emmagatzemar i processar la informació. Legislació vinculada: Ley de Firma Electrónica i el RD sobre el Documento Nacional de Identidad electrónico.

El porta oficial sobre DNIe ofereix molta informació i una guia sobre les seves característiques i funcions. Mentre no s'acordi la implantació definitiva del DNIe, serà vigent també el DNI que coneixem.


Realitzar alguns tràmits disponibles

L'Oficina Virtual de Tràmits ens informa d'una gran quantitat de tràmits realitzables de forma virtual. Cal parar atenció a la informació que ens presenta i seguir les instruccions adequadament.

Els tràmits virtuals més sol·licitats són:

Altres

Descriurem, tot seguit, alguns dels serveis que podem obtenir amb o sense el certificat digital, des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa d'Internet.

  • En la nostra relació amb l'Agència Tributaria i a través de la seva “Oficina virtual”: presentar declaracions d'impostos, comprovar les dades i modificar-les, demanar l'esborrany de la declaració de renda, etc.

  • A l'Oficina Virtual de la Seguretat Social: demanar un Informe de Vida Laboral, sol·licitar un duplicat de document d'afiliació, consultar l'estat d'una determinada prestació, etc.

  • A través del portal e-tributs.net podem obtenir informació sobre els tributs que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya i realitzar els tràmits més habituals en els procediments tributaris.
  • Els ajuntaments de diferents ciutats també ofereixen diversos serveis, molts d'ells sota el concepte de “la carpeta ciutadana” que constitueix un espai virtual on cada persona pot consultar les diferents tramitacions que ha realitzat anteriorment o que està cursant en l'actualitat. L'Ajuntament de Barcelona és un bon exemple d'aquesta pràctica.

Fer pagament de taxes i impostos

Abonar taxes i impostos, sense realitzar cap desplaçament també és un dels grans avantatges de què disposem gràcies a la societat de la informació. Tot i que cada un dels tràmits virtuals té les seves peculiaritats, en general, segueixen el mateix sistema:

  • Omplir un formulari on desem les dades que volem fer constar. És freqüent trobar que hi ha un seguit de camps obligatoris.
  • Escollir la forma de pagament que més ens convé.
  • Realitzar el pagament, a través de mitjans digitals que ens proporciona la nostra entitat bancària.

Vegem un exemple concret. Efectuarem una simulació de pagament de les taxes oficials obligatòries per tal de realitzar l'examen ACTIC. Prèviament ens hem enregistrat a la plataforma i hem donat curs a una sol·licitud per a la prova d'avaluació.(Basat parcialment en la font de informació:http://www.xtec.es/pas-centres/material/794214/c1n2/materials/index-4.html) [Data de consulta: 17 d'octubre de 2010]

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00