Bàsicament, podriem dir que l'apt és una manera ràpida i eficaç de gestionar els paquets que s'han d'instal·lar al sistema, sense haver-se de preocupar sobre les dependències entre paquets. L'apt es regeix principalment per un fitxer de configuració /etc/apt/sources.list on hi tindrem definits els diferents dipòsits des d'on el nostre sistema anirà a cercar els paquets necessaris.

La pàgina web oficial de Debian ens proporciona tot un HOWTO referent a l'eina de gestió de paquets apt: http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/index.ca.html

Cada vegada que creguem que els dipòsits que tenim configurats poden haver canviat, realitzarem un apt-get update que ens actualitzarà la informació que té el sistema en local per a calcular les dependències a partir de les versions de paquets disponibles, tant instal·lats com no instal·lats.


Per tal de cercar un paquet que en el seu nom o descripció hi contingui una cadena, podem utilitzar la comanda apt-cache search cadena-a-buscar. Per instal·lar els paquets, la comanda apt-get install nom-de-paquets és suficient. Per mostrar amb detall informació referent a un paquet, podem executar apt-cache show nom-de-paquets.

També ens pot interessar actualitzar el sistema, és a dir, si hi ha noves versions disponibles d'alguns paquets que tinguem instal·lats, actualitzar-los. Això es fa amb el paràmetre upgrade o dist-upgrade.

En cas de voler eliminar paquets, ho podem fer de dues maneres,

    • Mantenint els fitxers de configuració

    • Eliminant tots els fitxers del paquet.

La comanda apt-get remove nom-de-paquets desinstal·la els paquets, però en manté les configuracions, mentre que la comanda apt-get remove –purge nom-de-paquets ens elimina també la configuració. Hem de tenir en compte que si eliminem un paquet i n'hi ha d'altres d'instal·lats que en depenen, aquests també s'eliminaràn. El sistema, primer de tot, ens ho consulta.

Si ens interessés mantenir alguna versió concreta d'un paquet determinat, ho podriem fer amb el fitxer /etc/atp/preferences on podem posar diferents entrades amb els camps Package, Pin, i Pin-Priority. El Pin pot ser des d'un número de versió, fins a una release concreta.


Dels paquets, en podem saber les dependències en ambdós sentits, de quins paquets depèn un paquet donat, apt-cache depends nom-de-paquets, o veure quins paquets necessiten el paquet donat, apt-cache rdepends nom-de-paquets.

Finalment, per poder visualitzar quins paquets són “propietaris” dels fitxers, ho podem fer amb la comanda apt-file search nom-de-fitxer. Per altra banda, si volem veure quins són els continguts d'un paquet, ho podem fer amb apt-file list nom-de-paquet.

A la web http://packages.debian.org també es pot trobar aquesta informació dels paquets.

Hi ha dues utilitats de consola, dselect i aptitude que són interfícies (front-ends) de l'apt, i ens permeten realitzar moltes d'aquestes accions. Una interfície gràfica per a gestionar paquets és el synaptic.

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00