En aquest apartat, us presentem un seguit de definicions de la funció del personal dinamitzador. És un punt de partida per tal d'afrontar un debat entre nosaltres.


Quina és la funció del dinamitzador o dinamitzadora?

Les persones encarregades dels Punt TIC teniu un paper fonamental en la tasca diària de dinamitzar el telecentre, ja que sou vosaltres els que coneixeu les persones usuàries i dueu a terme les activitats. El dinamitzador/a és la persona encarregada de guiar i dotar l'usuari/ària d'unes eines tecnològiques bàsiques. Serà la persona encarregada d'apropar a l'usuari/ària a la xarxa, i de guiar-los en la seva utilització.

Concretament, podem perfilar les següents funcions:

 Funcions pel que fa a l'entorn immediat:

 • El dinamitzador/a analitza el seu entorn immediat i detecta les necessitats de la població en relació amb les noves tecnologies i el paper que hi pot tenir el Punt TIC.
 • El dinamitzador/a de cada punt ha de ser sensible a cada tipus de realitat social concreta i ha de detectar les necessitats de les persones que utilitzin el seu telecentre.
 • Cal contribuir a la vida local, tot coordinant-se amb els ajuntaments, el teixit associatiu, centres educatius, les empreses i les institucions.
 • Implementa un pla de comunicació, d'acord amb les institucions de referència, per tal de garantir que el recurs sigui conegut a la xarxa local.


 Funcions pel que fa a les persones participants:

Participació:
 • Una de les principals tasques del dinamitzador/a és generar dinàmiques destinades a crear participació vers el recurs implantat en el territori concret.

  El dinamitzador/a ha d'intentar potenciar i assegurar la participació de totes les persones usuàries que passin pel Punt TIC. Té present que les TIC s'han d'utilitzar com una eina de millora personal, però sempre tenint en compte que han d'estar englobades dins d'un context sociabilitzador. Les TIC no són una finalitat en si mateixes. La programació de les activitats ha d'anar encaminada a generar un ambient de participació i ajuda col·lectiva entre els mateixos usuaris/àries del telecentre.

 • Procura afavorir-ne l'accés de tots i totes, creant continguts i activitats adequats i significatius, i oferint una formació accessible per tothom, amb especial atenció als grups més propensos a ser exclosos dels beneficis de la societat de la informació.

  • Ha de saber donar, sempre responent a les necessitats, estris i continguts formatius i divulgatius de les TIC. És important que el dinamitzador/a del telecentre posi a l'abast de la ciutadania un conjunt de recursos i informacions útils per a la seva vida diària, ja sigui per a la recerca de feina, les consultes a Internet, els tràmits en línia, entre d'altres.
  • Es poden desenvolupar tallers monogràfics de curta durada que permetin oferir itineraris amplis i flexibles a les diverses realitats existents al telecentre.
  • El formador/a proposarà diferents tipus d'activitats, emprant els diferents recursos disponibles a la xarxa i tenint en compte l'edat i perfil dels seus usuaris/àries.


 Funcions en relació a la Xarxa Punt TIC:
 • El manteniment de la comunicació entre els diferents telecentres d'una xarxa fa mantenir desperta la motivació dels usuaris/àries i dels propis dinamitzadors/res. És molt important, a l'hora d'intercanviar experiències, donar i rebre informació i recursos, establir unes vies de comunicació que permetin la creació d'una xarxa i l'aprofitament de coneixements i/o experiències. El portal PuntTIC.cat és un recurs a tenir molt en compte.
 • El dinamitzador/a ha de contribuir a les campanyes de sensibilització ciutadana de promoció de les TIC, aprofitant aquests recursos en benefici dels seus participants.


 Funcions en relació a la gestió del telecentre:
 • El dinamitzador/a gestiona el recursos -humans, materials, econòmics- i optimitza la seva gestió. Això inclou el maquinari i el programari, que procura mantenir en les millors condicions possibles, per tal de poder difondre àmpliament els avantatges de la societat de la informació.
 • Estableix, d'acord amb la tipologia de participants del seu telecentre, la normativa que regeix l'espai, vetllant per un ús correcte i per la satisfacció dels participants.
 • Organitza la documentació generada pel desenvolupament de la seva activitat, tenint en compte la legislació vigent i, si s'escau, els procediments administratius corresponents.

En el desenvolupament de les seves funcions, el dinamitzador/a, ha d'aplicar criteris de planificació, avaluació i satisfacció de les necessitats dels/de les participants.
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00