A l'actualitat, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació articula el seu treball dins el marc del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Es treballa per la implantació d'un model català per a la societat de la informació amb l'objectiu de garantir la cohesió digital i l'enfortiment del sector TIC a Catalunya: l'Estratègia per a la Societat de la Informació (ESI). Per tal de realitzar aquests objectius, les actuacions de la secretaria es desenvolupen en dues vessants: les infraestructures de telecomunicacions i els serveis, continguts i formació.

Logo Punt TICLa Xarxa Punt TIC és una de les actuacions més destacables.

Per entendre l'origen de la Xarxa Punt TIC és imprescindible conèixer els diferents fets històrics que han marcat la seva configuració actual, com a una xarxa rica i plural, diversa i heterogènia, però única i cohesionada. La Xarxa Punt TIC actualment depèn de la direcció de dues secretaries: Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i Secretaria d'Acció Ciutadana.

Antecedents

La Xarxa Òmnia, la Xarxa de telecentres de Catalunya, la Xarxa de Teletreball, la Comunitat Ciutadania o Fes Internet i la Xarxa Pilot de Programari Lliure: un mosaic molt ric d'experiències que ara conflueixen en un gran projecte. Els presentarem un per un:

El projecte Xarxa Òmnia d'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, neix l'any 1999 d'una iniciativa conjunta entre el Departament de Benestar i Família, i el Departament d’Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Per definició, és un projecte preventiu i sòcio-educatiu, adreçat a tothom, que treballa amb les noves tecnologies, entenent-les com un mitjà de millora i promoció de l’autonomia de les persones i un element de participació afavoridor de la cohesió social.

Amb molts punts en comú amb la resta de la xarxa, actualment aquests Punt TIC - Òmnia estan especialitzats en el desenvolupament d'aquells territoris que precisen d'accions específiques per tal d'evitar la fractura digital mitjançant l'impuls d'accions dirigides a la formació, la inserció social i laboral, i l'ús comunitari per a l'accés a les noves tecnologies.

El naixement de la Xarxa de Telecentres de Catalunya constitueix un altre fet històric de gran rellevància que dóna resposta als acords recollits en el Pacte institucional per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques catalanes, aprovat pel Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001. Un dels aspectes fonamentals del pacte és la creació d'una xarxa de punts públics d'accés a Internet amb l'objectiu de minimitzar el risc de fractura digital i garantir l'equilibri territorial i la cohesió social en la nova societat del coneixement. En aquest context sorgeix el projecte NODAT (Acord de Govern del 9 de juliol de 2002), impulsat i coordinat pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), amb el propòsit fonamental de desplegar la xarxa de punts d'accés públic a les noves tecnologies i la formació associada.

La Xarxa Teletreball neix l'any 2001, en el marc del Programa regional d'accions innovadores de Catalunya, INNOVC@T-SI, dins del Programa de la Comissió Europea d'Accions Innovadores del FEDER 2000-2006, amb la vocació de promoure activitats econòmiques basades en l'ús de les tecnologies de la informació, d'acollir projectes d'emprenedors i iniciatives de desenvolupament dels territoris. Aquesta xarxa, que en els seus orígens va ser desplegada en zones rurals i de muntanya, i a les Terres de l'Ebre, es va crear com a mesura per tal d'evitar el despoblament, i modernitzar i diversificar l’estructura productiva, possibilitar i potenciar el teletreball, donar suport als teletreballadors/res, i constituir-se, en resum, en el referent tecnològic de la comarca.

Actualment, aquests Punt TIC – Teletreball estan especialitzats en la dinamització econòmica a través de les TIC, el foment de l'ús de les TIC a les PIMES i als projectes d'emprenedors, en el foment de l'ús de les eines de l'administració electrònica i, amb caràcter general, de les accions d'alfabetització tecnològica aplicades a la ciutadania. No obstant això, cada Punt TIC – Teletreball adapta el seu projecte a la seva realitat concreta, desenvolupant en major o menor grau les línies específiques de la Xarxa Punt TIC.

La Comunitat Ciutadania o Fes Internet, que a partir de l'any 2002 va agrupar a aquells telecentres impulsats per d'altres administracions públiques o entitats privades, com ara biblioteques, punts d’informació juvenil, casals, centres cívics, albergs, locals municipals, etc. Els ara Punt TIC – Ciutadania desenvolupen, en major o menor mesura, les diferents línies de treball de la xarxa, tot adequant el projectes TIC al seu territori i, principalment, al desenvolupament del projecte de l'entitat que els propulsa.

La Xarxa Pilot de Programari Lliure va ser una iniciativa pilot promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la informació, duta a terme l'any 2006/2007. Va aconseguir el desplegament de nous telecentres o en la migració de sistemes d'alguns altres centres que ja existien prèviament, amb el propòsit de donar a conèixer el programari lliure i mostrar l'accessibilitat social i econòmica que pot tenir. Avui en dia, aquests Punt TIC – Programari Lliure desenvolupen els seus projectes d'acord amb les línies genèriques de treball de la xarxa general i en funció del seu context concret, demostrant així la seva eficàcia i viabilitat.
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00