Resum

  • Els certificats digitals representen la nostra identitat a Internet.
  • Les garanties de seguretat que aporten són: identitat, confidencialitat, integritat i no repudi.
  • Els certificats digitals tenen un cicle de vida amb diferents estats i caduquen.
  • El prestador de serveis de certificació aporta la garantia que la informació que hi ha al certificat és veritable.
  • Entre els principals prestadors trobem la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, la Dirección General de la Policía (que emet els certificats del DNI electrònic) i l'Agència Catalana de Certificació - CATCert.
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00