Escriu un article

En un document de text (no és necessari fer-ho molt extens, entre una i dues pàgines), escriu un article (acompanyat d'almenys una imatge que representi el tema de l’article) sobre algun tema que sigui del teu interès. El tema, el podeu treure d’Internet, però eviteu copiar i pegar directament, i sobretot, doneu al document un mínim de característiques.

Apliqueu al document, les següents característiques:

  • Un títol i un subtítol amb formats ressaltats però diferents entre ells.
  • Un text per a l'article intel·ligible, e 2 columnes, justificat, i sense faltes d'ortografia.
  • Espaiat anterior i posterior dels paràgrafs, lleugerament superior a l’espai entre línies d’un mateix paràgraf.
  • Un marge global a tot el document, d'1'5 cm.
  • Sangria, per a les primeres línies de cada paràgraf, de entre 1 i 2 cm.
  • Afegiu a l'article, un encapçalament i un peu de pàgina, en els que apareguin; en l'encapçalament, el vostre nom com autors/es; i en el peu de pàgina, el número de pàgina.