Tema Nom Descripció
Fitxer Sessions per setmanes
Tots els temes del curs organitzats en les sessions que tindrem. Cada setmana té una etiqueta que preten indicar quin n'és l'objectiu.
Fitxer Guia de referència de GNU/Linux
Una guia de referència que resumeix les accions qüotidianes que un usuari-administrador de GNU/Linux utilitza regularment.
URL Conjunt de materials lliures de la UOC
Conjunt de materials lliures de la UOC relacionats amb GNU/Linux.
Tema 1 URL Guia d'instal·lació de Debian GNU/Linux
Enllaç a la pàgina web oficial de la guia d'instal·lació de Debian GNU/Linux:
http://d-i.alioth.debian.org/manual/ca.i386/index.html
Tema 2 Pàgina Errors existents i arreglats
Debian ens ofereix
una pàgina principal a partir de la qual tenim accés a
tota la informació referent al errors dels paquets que la
componen.
Pàgina Errors en paquets concrets
Per cada paquet,
tenim la possibilitat de veure quins errors hi ha reportats, qui se'n
fa càrrec i en quin estat estan. Sempre hi ha disponible una
adreça de correu electrònic per obtenir informació
concreta d'aquell error.
Pàgina reportbug
A l'hora de reportar un error, tenim
una utilitat anomenada reportbug que ens facilita molt la feina, ja que per poder informar de l'error
és necessària la descripció de l'escenari on
s'ha produït. No n'hi ha prou dient “estava a la meva sessió
de KDE, i s'ha penjat el firefox”, per exemple.
Tema 3 Pàgina Manuals en línia
Els manuals en línia són de gran ajut ja que expliquen amb detall tot el que es pot fer amb una ordre, o amb un fitxer de configuració. Algunes vegades, fins i tot venen detallats amb exemples.
Pàgina Ajuda breu [--help, -h]
La major part d'ordres inclou aquest format per mostrar una ajuda breu, però suficient en molts casos.
Pàgina Documentació pels usuaris a /usr/share/doc/[nom-del-paquet/]
Al directori /usr/share/doc, cada paquet instal·lat disposa d'un espai propi per a posar-hi la documentació pels usuaris del sistema, de manera que cada documentació específica d'un paquet en concret estarà dins d'un directori únic.
Pàgina Documentació en pàgines webs
A les pàgines web hi podem trobar ajuda molt diversa, des de guies, manuals, PMFs (Preguntes Més Freqüents, o FAQ), manuals COM ES FA (HOWTO), fòrums de discussió, etc.
Pàgina Llistes de correu
La comunitat sempre està disposada a ajudar.
Fitxer Dossier Practica Obtenir Ajuda
Dossier amb els exercicis i explicacions de les pràctiques d'aquest tema
Fitxer Full de Respostes Obtenir Ajuda
Enllaç al document (odt) amb el full de respostes per contestar els exericis del dossier de pràctiques.
Tema 4 Fitxer Dossier Practica Ordres Importants
Dossier amb la pràctica del tema ordres importants
Fitxer Full de Resposes Ordres Importants
Full de Respostes del tema Ordres Importants amb els exercicis i prguntes a completar.
Tema 5 Pàgina Fitxers de configuració
Tots aquests fitxers de configuració, són fitxers de text pla que poden arribar a tenir una estructura complexa, però que no deixen de ser, en el fons, apartats, opcions per defecte i opcions personalitzades. La majoria de fitxers de configuració, a més a més, disposen de pàgina man, i de comentaris que ajuden a entendre quins són els efectes de canviar el valor de cada opció.
Pàgina Editors de text
Per reconfigurar
qualsevol cosa, tenim clar que l'objectiu final és simplement
canviar alguna opció en algun fitxer de text. Per fer-ho s'ha
d'editar aquest fitxer.
Pàgina Usuaris, Grups i Permisos
En aquest punt, podrem veure tota la informació relacionada amb els permisos, usuaris i grups.
Pàgina Configuració del nucli
Debian ens permet instal·lar un
nucli que hàgim compilat com si es tractés d'un paquet
més. Això és molt útil ja que aquest
mecanisme ja realitza totes les tasques necessàries com per
exemple incloure l'entrada al gestor d'arranc per poder posar en
marxa el sistema amb aquest nou nucli.
Fitxer Dossier Practica Configuracio
Document amb el dossier de practiques del tema Configuració.
Fitxer Full de Resposes Configuració
Full de respostes a emplenar per el tema Configuració
Tema 6 Pàgina La comanda dpkg

Hi ha una altre
conjunt d'utilitats que ens permeten treballar amb els paquets,
aquest són per exemple, dpkg i tots els seus derivats.

Pàgina Personalització del sistema
Quan s'instal·len
alguns paquets, pot ser necessària la intervenció de
l'administrador per respondre a preguntes essencials pel funcionament
del paquet. En algun moment, si es vol reconfigurar aquest paquet, es
pot reutilitzar el mateix mecanisme fet servir en la instal·lació.
Pàgina La comanda apt-get
Apt-get es un programa que ens permet gestionar les aplicacions del nostre sistema d'una forma molt senzilla i ràpida d'apendre.
Pàgina apt-get principis
Bàsicament, podriem dir que
l'apt és una manera ràpida i eficaç de gestionar
els paquets que s'han d'instal·lar al sistema, sense haver-se
de preocupar sobre les dependències entre paquets. L'apt es
regeix principalment per un fitxer de configuració
/etc/apt/sources.list on hi tindrem definits els diferents dipòsits
des d'on el nostre sistema anirà a cercar els paquets
necessaris.
Pàgina Compilant programes
Aquesta secció tracta el tema d'instal·lació de programes a partir de la compilació del seu codi font.
Fitxer Dossier Practica Gestio d'aplicacions
Dossier amb els exercicis del tema de gestió d'aplicacions.
Fitxer Full de Resposes Gestio d'aplicacions
Full de respostes a emplenar per el tema de Gestió d'aplicacions
Tema 8 Pàgina Els processos
Què entenem per proces, perquè els necessitem?
Pàgina Control dels serveis en marxa
És molt important conèixer com re-engegar, parar, o posar en marxa els serveis del nostre sistema.
Pàgina /var/log els fitxers de registre
Tots els fitxers de registre es guarden en aquest directori. Si algun servei no ens respon com ens pensem, la resposta la trobarem en el fitxer de registre del servei.
Pàgina Cron
Tema sobre què és l'eina cron i perquè s'utilitza
Fitxer Dossier Practica PCD
Dossier amb els exercicis pràctics del tema Monitorització
Fitxer Full de Respostes PCD
Arxiu .odt amb el full de respostes dels exercicis pràctics de PCD
Tema 9 Pàgina TCP/IP
El material Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux, conté en el capítol 6 (pàg. 225-265), informació detallada del conceptes bàsics relacionats amb l'administració de la xarxa. És necessari tenir coneixement dels conceptes referents al protocol TCP/IP, com s'assigna una adreça d'Internet, la resolució de noms, i l'enrutament.
Pàgina Disseny d'una xarxa local
Les adreces IP que s'assignen a les màquines poden ser principalment de tres classes diferents, A, B, o C. Cada una d'elles té un número diferent de possibles màquines dins de la mateixa xarxa. Les adreces IP de cada una d'aquestes xarxes, poden, a més a més ser públiques o privades, de manera que quan configurem una xarxa local, hem de posar als ordinadors adreces IP privades. Per xarxes privades de la classe A, podem fer servir només la xarxa 10.0.0.0; de la classe B, des de la 172.16.0.0 fins a la 172.31.0.0, i de la classe C, des de la 192.168.0.0 a la 192.168.255.0.
Pàgina Seguretat (Iptables)
Muntar una xarxa implica l'entrada de nous problemes i mal de caps per l'administrador de sistemes disposar d'un bon sistema de seguretat és bàsic per evitar problemes.
Pàgina webmin a https://hostname:10000/
Webmin és
una interfície basada en web per administrar el sistema. Fent
servir qualsevol navegador que suporti taules i formularis (i Java
pels mòduls de Gestió de Fitxers i connexions ssh), es
poden configurar comptes d'usuari, el servidor web Apache, el DNS,
els recursos compartits, etc etc.
Fitxer Dossier Practica Xarxa
Dossier amb els exercicis pràctics del tema de xarxa
Fitxer Full de Respostes Xarxa
Document .odt amb el full de respostes del tema de Xarxa
Tema 10 Pàgina MySQL i PostgreSQL

Els dos motors de
bases de dades més coneguts en el món del programari
lliure són MySQL (http://www.mysql.com)
i PostgreSQL (http://www.postgresql.org).
Tots dos disposen d'una interfície php per a gestionar-les,
phpmyadmin i phppgadmin respectivament.

Pàgina SQL

A la Wikipedia
també hi podem trobar una petita introducció al
llenguatge SQL: http://en.wikipedia.org/wiki/SQL

Pàgina Configuració
El servidor apache
té una estructura de fitxers de configuració repartida
en varis fitxers i directoris. Els més importants són
el /etc/apache2/apache2.conf i els directoris sites-enabled i mods-enabled.
Els fitxers de
configuració es separen en apartats on es defineixien fitxers,
directoris o hosts virtuals.
Pàgina sites -available -enabled
Un mateix
servidor, pot tenir configurades diferents 'sites' cada una amb les
seves particularitats. Cada una d'aquestes, pot estar configurada en
un fitxer diferent de manera que després es puguin activar o
desactivar com es vulgui. Això es fa amb els directoris
sites-available i sites-enabled de manera que totes les
configuracions es posen al directori sites-available, i després
al directori sites-enabled s'hi posen els enllaços simbòlics
que es vulguin.
Pàgina mods -available -enabled
L'apache té
una configuració modular que permet, per exemple, tenir
separat el mòdul que interpreta codi PHP, del mòdul que
proporciona autenticació per LDAP, o del que proporciona la
capa segura SSL. En aquest enllaç http://httpd.apache.org/docs/2.2/es/mod/ podeu veure un llistat dels mòduls separats per seccions.
Pàgina LAMP

La Wikipedia ens
defineix LAMP com un conjunt de programari lliure que es fan servir
conjuntament per oferir pàgines web dinàmiques.

Fitxer Dossier Practica BD/Apache
Dossier amb els exercicis pràctics del tema de Bases de dades i servidors web.
Fitxer Full de Respostes BD/Apache
Full de respostes amb els exercicis i preguntes del tema de Bases de dades i servidors web.
Tema 12 Pàgina Introducció

Samba és un
conjunt d'eines que permeten operacions de client-servidor fent
servir el protocol SMB, Això permet per exemple compartir
fitxers i impressores. Aquest protocol és suportat per un gran
ventall de sistemes operatius i per tant fan possible una convivència
amb xarxes heterogènies.

Pàgina Enllaços
Pàgina
oficial de samba: http://www.samba.org,
A l'apartat de documentació “learn samba” hi podem trobar
quatre enllaços molt interessants, el HOWTO oficial, aprendre
a configurar el samba via exemples, informació detallada de
com utilitzar-lo, i altres documents i llibres. A les pàgines
de manual (man pages) de totes les utilitats que vénen amb el
samba, també hi ha molta informació.